Đồ án (phần mềm) quản lý Quán cà phê. Không rõ

Đề tài: "Xây dựng phần mềm quản lý Quán cà phê"
- Thời gian làm bài: 2 tuần = 14 ngày (deadline: …………………….. )

2. Yêu cầu
- Ngôn ngữ lập trình: VB.Net
- Cấu trúc nộp bài:
o Tất cả các file đều được lưu trong thư mục được được đặt tên theo định dạng MSSV (làm cá nhân) và sau được nén lại thành file RAR hoặc ZIP.
o Trong thưc MSSV gồm 3 thư mục con:
§ Source: chưa source của chương trình
§ Database: chứa file script SQL để tạo Database hoặc file Access.
§ Realese: Chứa các file để thực thi chương trình (là các file exe và dll)
§ Demo: chứa video demo ứng dụng
§ Doc: chứa document về chương trình (chức năng làm được, đang làm dở dang, chưa làm được, những chức năng tâm đắc, v.v…)

3. Đặc tả
- Xây dựng một phần mềm quản chỉnh thực hiện việc quản lý của một quán cà phê với các chức năng như sau:
3.1 Quản lý thức uống
- Xây dựng một Form cho phép người dùng thêm mới, sửa, xóa một thức uống mới vào hệ thống và liệt kê danh sách các thực uống hiện tại.
- Thức uống bao gồm các thông tin: Tên, giá, thành phần nguyên liệu, hình ảnh (URL).
- Lưu ý mỗi một thức uống sẽ thuộc về một loại thức uống khác nhau.

3.2. Quản lý loại thức uống
- Xây dựng Form thực hiện các thao tác: liệt kê, thêm, xóa và sửa thông tin của loại thức uống.
- Một loại thức uống bao gồm các thông tin: tên loại thức uống.

3.3. Quản lý đơn đặt thức uống
- Xây dựng Form cho thực hiện việc đặt thức uống từ danh sách thức uống được liệt kê.
- Thông tin của mỗi loại đơn đặt thức uống gồm: Mã đơn đặt thức uống, thơi gian đặt, trạng thái.
- Mỗi thức uống được đặt sẽ ứng với một chi tiết của đơn đặt thức uống.
- Khi mới đặt thức uống thì trạng thái của đơn đặt thức uống sẽ là 0, và đơn đặt thức uống đã được thanh toán thì sẽ cập nhật trạng thái của đơn đặt thức uống này là 1.
- Ngoài ra, trên Form này còn cho phép người dung thực hiện việc sửa, xóa thông tin một đơn đặt thức uống.

3.4. Báo cáo thống kê.
- Dựa vào các đơn đặt thức uống có trạng thái là 1 (đã được thanh toán), sẽ thực hiện việc báo doanh thu của quán theo: Tháng và Quý.
- Yêu cầu kỹ thuật: Sử dụng Crystal Report hoặc Report Viewer

4. Lược đồ CSDL gợi ý
Tags: , , , , ,
Viết nhận xét

Tên gọi

Địa chỉ web

Email

Mở HTML Mở UBB Mở hình vui Ẩn giấu Hãy nhớ [Đăng nhập] [Đăng ký]